DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - KPP Staszów

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Staszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-15.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-01-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów. Wyłączenia dotyczą filmów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest kom. Ewa Kibortt, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej ewa.kibortt@ki.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 802 2009. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Armii Krajowej 10 w Staszowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od ul. Armii Krajowej. Posiada też tablicę informacyjną znajdującą się po prawej stronie głównego wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach zewnętrznych do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. W holu głównym po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się pomieszczenie służby dyżurnej, które jednocześnie pełni funkcję punktu obsługi interesantów. Na wprost stanowiska służby dyżurnej znajduje się pokój, w którym mogą być przyjmowani interesanci. W przypadku potrzeby ustalenia numeru telefonu do zainteresowanej osoby, zastępca dyżurnego ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie KPP w Staszowie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Przejście z punku obsługi interesantów do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, do których dostęp mają tylko osoby uprawnione. Przez drzwi te może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Za tymi drzwiami znajduje się winda prowadząca na poszczególne piętra. Interesanci z niepełnosprawnością w lewym skrzydle budynku obsługiwani mogą być w pomieszczeniach służbowych policjantów, a także pracowników cywilnych. Z wyłączeniem tych przypadków z powodu braku platform przyschodowych interesanci z niepełnosprawnością obsługiwani są w pokoju obsługi interesantów znajdującym się w prawej części głównego holu. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, w głównym holu po prawej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Armii Krajowej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Osoby niesłyszące mogą skontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Staszowie za pośrednictwem smsa. Nr telefonu dla wiadomości sms to 723 192 095. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.